Posts Tagged ‘Christine Delphy’

Kalkınmada Kadın Emeği

kalknmada-kadn-emeiEmel Dalfidan

“Kalkınma bir ülkede toplumsal refa­hın artması, insanların sınıf, cinsiyet, ırk, etnik köken, din vb. farkı gözetilmeksizin insan onuruna yakışan, bir yaşam düzeyi sürdürebilmesi için yürütülen çalışmalar olarak tanımlanabilir.”

Kapsamlı bir araştırmanın ve pek çok örneğin yer aldığı Kalkınmada Kadın Emeği adlı kitap, kalkınmanın ne olduğu­nun açıklandığı giriş bölümünde yer alan yukarıdaki satırlarla başlıyor. Kalkınma düşüncesinin gelişimi, kalkınma teorile­ri, kalkınma stratejileri ve kalkınma ide­olojileri dünyada ve ülkemizde bunlara ilişkin uygulamalar tarihsel gelişimi için­de detaylı bir şekilde incelenerek okuyucuların bilgisine sunulmuş.Devamını Oku…

Méthodos: Kuram ve Yöntem Kenarından

methodos-kuram-ve-yntem-kenarndanSelin Çağatay

“Zaten kendileri de o eşitsizlikler ve bunla­ra bağlı mücadeleler üzerinde biçimlenmiş olan bilimsel disiplinler içerisinde, akademya ya da diğer mecralardaki konum alışlarla, toplum dediğimiz, bir yandan bir parçası ol­duğumuz ve içine dolandığımız ama bir yan­dan da anlamaya ve incelemeye çalıştığımız dünyadaki, sokaktan işyerlerine, oradan en mahrem yerlere, bu aynı eşitsizliklerin yaşantılanması arasında nasıl bir ilişki var?”

Dilek Hattatoğlu ve Gökçen Ertuğrul’un hazırladığı Méthodos: Kuram ve Yöntem Kenarından (Anahtar Kitaplar, 2009) adlı derleme bu sorudan yola çıkarak sosyal bi­limlerdeki kuramsal ve yöntemsel sorunları farklı disiplinlere, saha deneyimlerine ve ku­ramsal tartışmalara odaklanarak ele alıyor. Bilimsel araştırmaya özgü ilgi ve çıkarları, araştırmacı ve araştırılan arasındaki iktidar ilişkilerini, akademik üretim ve yeniden üretim ilişkilerini, araştırılanlar için taşıdığı anlam ve doğurduğu sonuçlar bakımından ve araştırma sürecine yönelik eleştirel bir iç bakışla sorguluyor.Devamını Oku…