Yüzyıllardır Söylüyoruz: Süs Bebek Değiliz

Mutfak Cadıları – Kasım 2010

Osmanlı kadınlığı âheng-i umumi-i milliye karışamadığı, işte, işçilikte erkekleriyle teşrik-i mesai ettirilmediği, daima ayrı bir hayat yaşatıldığı içindir ki bu millete terakki, teali nasip olamadı. …

Kadınlar faaliyet-i akliye ve ameliyeden hariç tutulunca terakkinin, tealinin imkânsızlığına kail olmalıyız. .. Herşeyden evvel kızlarımızı ihtiyac-ı zamana göre talim ve terbiye ederek sanayi, işçilik hayatını kadınlıkta uyandırmalı, canlandırmalıyız. Bir milletin hakikati, kuvveti kadınlığıdır, kadınlıktaki tekâmülüdür… Kadın esir değildir. Bir süs, bir bebek hiç değildir. Kadın beşeriyetin validesi, insaniyetin mürebbisidir. Erkek kadın mesai-i hayatta müşterektir, birbirinin muavinidir (Kadınlar Dünyası, 2009: 219).

Yorumlara kapalıdır.