SFK Aktif Tartışma İlk Okuma Listesi

OKUMA LİSTELERİ

1/Feminizmin ABC’si okuma listesi

Josephine Donovan, Feminist Teori, İletişim, 1997.

J. Mitchell, Kadın ve Eşitlik, Kaynak Yay., 1984 içinde: “Kadın ve Eşitlik” ve “Kadınların Hakları ve Kadınların Uğradığı Haksızlıklar:Mary Wollstonecraft, Harriet Martineau, Simone de Beauvoir” başlıklı yazılar.

Fatmagül Berktay, “”Eşitliğin Ötesine…”, YAPIT, Sayı 9, Şubat-Mart 1985.

J.Mitchell, Kadınlar: En Uzun Devrim, agora feminist kitaplık, 2006.

J.Mitchell, Kadınlık Durumu, Kadın Çevresi Yayınları, 1985, Birinci Bölüm.

Şirin Tekeli (hazırl.), Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın, İletişim, 1990.

Marilyn French, Kadınlara Karşı Savaş, Metis, 1993.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Evdeki Terör, Mor Çatı Yay., 1996.

Sheila Rowbotham, Kadınlar. Direniş ve Devrim, Payel Yay.

Sheila Rowbotham, Kadın Bilinci, Erkek Dünyası, Payel Yay.

Caroline Ramazanoğlu, Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri, Pencere Yay.

Şirin Tekeli, “Feminist İdeolojinin Anlamı”, YAPIT, Sayı 9, Şubat-Mart 1985.

Serpil Çakır, “Ataerkil İktidarın Eleştirisi”, B. Örs (derl.), 19. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a Modern Siyasal İdeolojiler, Bilgi Üniversitesi Yay., içinde.

Marx/Engels/Lenin, Kadın ve Aile, Sol Yay.

Nesrin Tura, “Manifesto’ya rağmen proleter aile nasıl kurtuldu?”, Sınıf Bilinci, Sayı 21, Yaz 1998.

Gülnur Savran, “Feminizmler”, YAPIT, Sayı 9, Şubat-Mart 1985.

Ayrıca Kaktüs ve Feminist Dergileri.

2/’Patriarkal Kapitalizm okuma listesi

A/Heidi Hartmann, Marksizm’le Feminizmin Mutsuz Evliliği, agora feminist kitaplık, 2006.

Lise Vogel, “Marksizm ve Feminizm: Mutsuz Evlilik, Deneme Ayrılığı ya da Başka Bir Şey”, Birikim, Sayı 11.

Lise Vogel, Marksist Teoride Kadın, Pencere Yay., 1990.

Michèle Barrett, Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı: Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar, Pencere yay.

Christine Delphy, Baş Düşman, SAF Yay., 1999.

Maxine Molyneux, “Ev Emeği Tartışması ve Ötesi”, G. Savran/N.Tura (der.), Kadının Görünmeyen Emeği, Kardelen yay.,-Yordam Yayınları (yeni baskı)

M.Mies/V.Bennholdt-Thomsen/C.Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim, 2008 içinde özellikle, “Kadın Emeği ve Kapitalizm”; “Kadın Emeği: Ekonomi Politiğin Eleştirisindeki Kör Nokta”; “Kadın Emeğinin Geleceği ve Kadına Yönelik Şiddet”; “Proletarya Öldü, Yaşasın Ev Kadınları!” başlıklı bölümler.

Gülnur Acar-Savran, “Kadınların Emeğini Görünür Kılmak: Marx’dan Delphy’ye bir Ufuk

Taraması”, Beden-Emek Tarih, Kanat Yay., 2004.

Melda Yaman Öztürk/Nuray Özgüneş, “maddeci bir feminizm için: kadının görünmeyen emeği tartışmaları”, İktisat dergisi, sayı 469, Ocak 2006.

B/Nancy Fraser, İhtiyaçlar Mücadelesi, agora feminist kitaplık, 2006.

Heidi Wedel, Siyaset ve Cinsiyet, Metis, 2001.

Aksu Bora, Kadınların Sınıfı, İletişim, 2005.

Aksu Bora/Gülnur Acar-Savran(söyleşi), “Yeniden Üretim Üzerine”, Birikim, Sayı, 217, Mayıs 2007.

Aksu Bora/Gülnur Acar-Savran(söyleşi), “kadınlar sınıfı mı, kadınların sınıfı mı?”, İktisat Dergisi, sayı 469, Ocak 2006.

Gülnur Acar-Savran, “Özel/Kamusal, Yerel/Evrensel: İkilikleri Aşan Bir Feminizme Doğru”, Beden-Emek-Tarih, Kanat Yay., 2004.

Jenny White, Para ile Akraba, İletişim, 1999.

Bahar Yiğitbaş-Akça, “’mucize’nin adı mikrokredi olabilir mi?”, İktisat Dergisi, Sayı 469, Ocak 2006.

Nazan Üstündağ,”Türkiye’de Projecilik Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Amargi, Sayı 3.

Aksu Bora, “Projeler: Yeni Bir Bağlam, Eski Sorunlar”, Amargi, Sayı 3.

Amargi , Sayı 6, “Yoksulluk Dosyası”.

Aksu Bora,  Amargi, Sayı 10.

Yorumlara kapalıdır.