Sosyalist Feministlere Çağrı

Sosyalist Feminist Kolektif, yine Sosyalist Feminist Kolektif adıyla faaliyet sürdüren bir grup feministin açık çağrısıyla birincisi 14 Haziran 2008 tarihinde yapılan bir dizi toplantılar sonrası oluştu.

Çağrı metni:

Bir çoğunuzun bildiği gibi, bir yıldan uzun bir süredir kendini Sosyalist Feminist Kolektif adıyla tanımlayan İstanbul ve Adana’dan kadınlar olarak birlikteyiz. Bu süreç boyunca feminist mücadelede biriktirdiğimiz deneyimlerimizi, bilgimizi, üretken olma çabamızı ve emeğimizi feminist hareketin politik bir güç olarak var olması mücadelesinde, başta feminist grup bileşenleriyle olmak üzere zaman zaman da kadın hareketinden farklı grup ve kadınlarla yan yana gelerek bütünleştirmeye çalıştık. Kendi adımıza, dışa yönelik politik faaliyet yürütmedik.

Çünkü; farklı politik bakış açısı, yöntemsel ve pratik faaliyet biçimleri taşımakla birlikte, kadınların kurtuluşu ve özgürleşmesi doğrultusunda birbirine yakın politik perspektifleri olan feminist gruplarla ve feministlerle ortak bir payda da birleşerek daha geniş bir mücadele zemininin oluşmasının daha doğru olduğuna inandık. Bu nedenle kolektif adına herhangi bir yayın faaliyeti, etkinlik ve organizasyon düzenlemedik. Her bir faaliyetin bizzat öznesi/bileşeni olarak varlık gösterdik. Hiç bir sokak etkinliğinde kendi adımıza bir pankart taşımadık. Kendimize özel bir mekan yaratmayı hedeflemedik.

Ancak, muhtemelen bizim neden olduğumuz kapalı, homojen bir grup algısını da değiştiremedik. Bir taraftan bu duruma neden olan algının kendisini sorgularken, grup içinden ve dışından gelen sosyalist feminist örgütlenme ihtiyacı önerilerini de aramızda tartışmaya başladık. Bu tartışmalar sonucunda feminist harekete daha örgütlü destek verebilmek için sosyalist feminist bir örgütlenmenin ihtiyaç olduğu noktasında hemfikir kaldık.

Neden?

Feminizm, sınıfa, ulusa, ırka, dini inançlara, cinsiyet kimliğine dayalı tüm bölünmelere rağmen, bütün kadınların ortak ezilmişliğine karşı bir başkaldırıdır. Cinsiyet temelli ayrımcılığa ve ezilmişliğe karşı tüm kadınlarla ortak bir paydada mücadele etmenin koşulları vardır ve bu doğrultuda her zaman yan yana duruyoruz. Ancak, bugün sosyalist feministlerin önceliğinin ise, kapitalizm/neoliberalizm ile patriarka arasında bağ kurarak kadın emeğini eksen alan ancak kadınların yaşadığı tüm ezilmişliklere karşı mücadelede kendini dolaysız var eden bir politik yönelim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle bağımsız sosyalist feminist bir zeminin/örgütlenmenin ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

Bağımsız sosyalist feministler derken ne kastediyoruz…

Çok genel hatlarıyla bağımsız feminist politikaların erkeklerden, sermayeden ve devletten bağımsız olması gerektiğine inanıyoruz. Feminist teori ve politikaların bu üç meseleyle bağlantısını bağımsızlık temelinde kuramayan politika ve pratiklerin kadın kurtuluş mücadelesi bağlamında taşıdığı sorunların yanısıra bu farklılığın aynı zamanda feminizm içinde ideolojik bir duruş/ayırım olduğunu düşünüyoruz.

Feminist mücadele başka siyasi mücadelelere bağımlı olarak yürütülecek bir alan mücadelesi değil. Kollektif bir siyasal özne olarak kadınların patriarkaya karşı mücadelesinin ideolojik politik ifadesidir. Sosyalist feminizm, patriarkaya karşı başlı başına mücadele veren feminizm içinde kadınların kurtuluşuna ilişkin bir ayrımı/fikri ifade etmektedir. Sosyalist feminizm, kadınların kurtuluşu ile işçi sınıfının kurtuluşu arasında yani patriarka ve kapitalizm arasında kurulan bağın sonucunda ortaya çıkan bir kavramdır.

Bu yüzden oluşturmak istediğimiz sosyalist feminist faaliyet, gündemini ve önceliklerini, herhangi bir siyasi grubun kararlarına bağlı ve bağımlı kılmaksızın, patrirarkaya karşı bütünsel mücadele çerçevesinde belirlemeli diye düşünüyoruz.

Kendini kadın mücadelesinde, bir sosyalist partinin/örgütün/çevrenin örgütsel formuyla ve bu forma bağlı iç hukuk ve hiyerarşiyle ifade etmeyen sosyalist feministlerin, içimizdeki çoğulculuğu sosyalizm anlayışlarından (sosyalist örgütlenmelerden) doğru değil, kadın mücadelesindeki gündemlere ilişkin farklılıklar üzerinden tanımlayarak bir araya gelmesi gerektiğine inanmaktayız. Bir araya geldiğimiz tek tek sosyalist feminist kadınların, bir kısmının kadın politikasına ilişkin özerk bir gruplaşmanın içinde olmamasının tartışmalarımızı ve örgütlenmemizi sadece sosyalist feminizme ilişkin farklılıklarımız temelinde yürütebilmenin ön koşulu olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda kendi gündemi ve öncelikleri olan sistem dışı bir feminist hareketi örmek isteyen bağımsız tüm sosyalist feministlerle yan yan gelmek istiyoruz.

Erkeklerden, sermayeden ve devletten bağımsız patriarkal kapitalizme karşı feminist hareketi büyütmek, örgütlenmekle mümkün. Bu yüzden bağımsız sosyalist feminist siyaset yapmak isteyen arkadaslarımızla buluşup, patriarkal kapitalizme karşı feminist hareketi güçlendirecek bir örgütlenmenin imkanlarını, faaliyet olanaklarını tartışmak, konuşmak üzere buluşmayı arzu ediyoruz.

Bu buluşmanın aynı zamanda Sosyalist Feminist Kolektif’in de bir araya geleceği sosyalist feministlerle kendini yeni bir zeminin/örgütlenmenin içinde tanımlayacağı bir toplantı olmasını umut ediyoruz..

Sosyalist Feminist Kolektif

Yorumlara kapalıdır.